Dit gaat Inspectie SZW in 2020 aan arbozaken doen

Veilig werken

Het jaarplan van de Inspectie SZW voor 2020 is bekend. In dit jaarplan beschrijft de Inspectie haar aanpak in 2020 voor een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt.

In 2020 zet de Inspectie extra in op arbozorg. De speerpunten op het gebied van veilig en gezond werken zijn gevaarlijke stoffen, beroepsziekten en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomen en arbeids(markt)discriminatie tegengaan. Daarbij is ook veel aandacht voor de risico-inventarisatie- en -evaluatie oftewel RI&E.

Om gezond en veilig werken in bedrijven te stimuleren pakt de Inspectie onveilige en ongezonde werksituaties aan. Dit doet zij samen met betrokken partijen in het netwerk. Daardoor komen achterliggende oorzaken bloot te liggen. Dat maakt het mogelijk te zoeken naar een bijpassende effectieve aanpak. Door middel van actieve inspecties, onderzoek, meldingen en klachten krijgen verbeterpunten vorm. Verbeterpunten voor het bedrijf zelf, de fabrikant, de branche én voor de Inspectie.

17 programma’s en diverse aandacht sectoren in 2020

De Inspectie SZW werkt in 17 programma’s aan het realiseren van maatschappelijke effecten. Want daar ligt de focus de komende jaren. Die programma’s zijn verdeeld in sectorprogramma’s, risicoprogramma’s, stelselprogramma’s en programma’s voor meldingen en verzoeken. De aandacht sectoren daarbij zijn bouw & infra, agrarisch en groen, horeca en detailhandel, industriële arbeid, schoonmaak, zorg, transport & logistiek en uitzendbureaus.

Meer inzet op arbozorg: RI&E en plan van aanpak

Arbo in Bedrijf (2018) liet een lichte stijging zien van het aantal RI&E’s. Toch moet het aantal bedrijven met een RI&E verder omhoog, net als de kwaliteit van de RI&E’s. Want bedrijven zijn wettelijk verplicht om een RI&E te hebben. Bovendien is het een belangrijk instrument voor een goed arbobeleid. “Slechts een derde van de bedrijven heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet sterk omhoog. Voor ieder bedrijf moet het belang van een RI&E volstrekt normaal zijn”, zegt Inspecteur-generaal SZW Marc Kuipers daarover in zijn voorwoord bij het Jaarplan.

Daarom controleert de Inspectie SZW ook in 2020 actief op de aanwezigheid van de RI&E, plan van aanpak en het basiscontract.

Dit gaat de Inspectie SZW in 2020 aan arbo doen:

Werken met gevaarlijke stoffen en procesveiligheid

Circa 1 op de 6 werknemers heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Inspectie SZW wil dat werkgevers aantoonbaar hun verantwoordelijkheid nemen om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat betekent ook: zorgen voor voldoende procesveiligheid. Zij doet dit met het programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen. In 2020 wordt dit programma uit 2019 verder uitgebreid en omgevormd tot een deskundig dedicated team voor de aanpak van gevaarlijke stoffen. Asbest en asbestsanering is daarbij opnieuw een belangrijk punt van aandacht.

PSA en arbeidsdiscriminatie vanuit de Arbowet

Het programma van 2020 richt zich ook op minder blootstelling van werknemers aan psychosociale arbeidsbelasting. Daaronder vallen onder meer ongewenste omgangsvormen, werkdruk en agressie & geweld. Met als primair doel dat werkgevers de Arbowet rond arbeidsdiscriminatie en PSA beter naleven. De Inspectie kijkt hiervoor bij bedrijven naar de RI&E en het plan van aanpak. En ook naar hoe de werkgever de voorlichting over PSA verzorgt op de werkvloer.

Eerlijk werk en weg met arbeidsuitbuiting

De Inspectie SZW zet stevig in op de bestrijding van oneerlijk werk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er komt een intensievere aanpak in de sectoren bouw en infrastructuur, transport en logistiek, uitzendbureaus en agrarisch en groen. Daarbij gaat het om de aanpak van schijnconstructies en arbeidsuitbuiting, goed werkgeverschap en eerlijke beloning.

Bron: arbo-online.nl