De Arbeidsinspectie gaat in 2022 volledig terugkeren naar de gewone prioritering. Maar daarbij gaan de inspecteurs wel gebruik maken van hun ervaringen tijdens de crisis. Zoals nieuwe manieren van interveniëren. Dat staat in het jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022, de nieuwe naam van I-SZW per 1 januari 2022.

Focus Arbeidsinspectie
Gezond werken begint met een goede Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk de RI&E is. Namelijk dat werkgevers risico’s stelselmatig in beeld brengen om ze vervolgens aan te kunnen pakken.
Ook in 2022 zet de Inspectie in op arbozorg en gaat verder met de uitvoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast ligt de focus op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten en van psychosociale arbeidsbelasting. Maar ook op het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie. Ook werk door jongeren en kinderen blijft een aandachtspunt.

Lessen uit de coronacrisis
De lessen uit de coronacrisis komen van pas bij het verder vorm geven van interventies op basis van meldingen en verzoeken. Veel ervaring is toen opgedaan met samenwerkingsrelaties met andere dan de gebruikelijke samenwerkingspartners. Naar aanleiding van de pandemie zijn enkele aanpassingen gedaan in de risicoanalyse. Zo is er een onderscheid tussen blootstelling aan biologische agentia als gevolg van de aard van de werkzaamheden en blootstelling die het gevolg is van reguliere contacten tussen personen op de werkvloer.

Doelen gezond en veilig werk in 2022
De programma’s van de Inspectie hebben volgend jaar de volgende doelen op het gebied van veilig en gezond werken:
– Aanpak van onveilige en ongezonde werksituaties, blootleggen van de achterliggende oorzaken en ontwikkelen van een bijpassende effectieve aanpak;
– Onderzoek naar arbeidsongevallen en klachten over gevaarlijke en ongezonde werksituaties en machines. Het doel is om daarvan te leren, werkgevers te wijzen op tekortkomingen en handhavend op te treden waar nodig;
– Meer bewustwording van werkgevers en werknemers van de gevaren van ongezond en onveilig werken. Samen met relevante ketenpartners stimuleren van een cultuur van veilig en gezond werken en het aanpakken van misstanden;
– Niet alleen bij de werkgever interveniëren, maar ook bij andere betrokken partijen in het netwerk.
Arbozorg blijft in 2022 een belangrijk onderwerp. Ook gaat de Inspectie verder met de uitvoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek.

Samenwerking en manieren van werken
De inspectie is in beweging. Niet alleen in naam maar ook als organisatie. Door de ervaringen met grote aantallen coronameldingen, worden de werkprocessen voor meldingen en verzoeken van burgers en bedrijven veranderd. Er komt een lijnorganisatie met als doel om meldingen en verzoeken effectiever en sneller te registreren. Vervolgens worden deze beoordeeld en opgevolgd door regionale teams. De verbinding met partners zoals politie en gemeenten wordt versterkt.
De Inspectie is bezig met een uitbreiding van de capaciteit voor landelijk programma’s die zich richten op de belangrijkste arbeidsrisico’s. Na werving, selectie, opleiding en begeleiding is de volledige capaciteit door uitbreiding (€50,5 miljoen) eind 2023 operationeel inzetbaar. De belangrijkste risico’s zijn volgens de Inspectie: blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsdiscriminatie, onderbetaling, illegale tewerkstelling en uitbuiting. Maar ook op de blijvende invloed van thuiswerken en de coronapandemie.

Nieuwe risico’s
Tijdens de coronacrisis werden ook nieuwe risico’s zichtbaar. Zoals risico’s verbonden aan het massaal thuiswerken. Of arbeidsrisico’s in sectoren waar de productie vanwege corona sterk moest worden opgevoerd, zoals de pakketbezorging. En in sectoren waar besmetting een groter risico vormde, zoals in de vleesverwerkende industrie. Daarbij was er veel aandacht voor de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. De Inspectie onderzoekt alle meldingen en geeft daaraan opvolging waar dat kan. Strafrechtelijk bij een verdenking van arbeidsuitbuiting, bestuursrechtelijk bij ernstige overtredingen van de arbeidswetten.

> Bron: Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022.