Implementation PPE Regulation

Door Marco Kremers

Op woensdag 2 oktober 2019 organiseerde de European Safety Federation (ESF) in het NH Collection Grand Sablon in Brussel een workshop ‘Implementation PPE Regulation’.

Vooraf was al bekend dat de focus zou liggen op informatie-uitwisseling en niet zozeer op het direct oplossen van mogelijke problemen.

Na een update door Mario Gabrielli Cossellu vanuit zijn functie als Beleidsmedewerker bij de Europese Commissie werden de circa 60 aanwezigen verdeeld in drie groepen om in klein comité over steeds één onderwerp te discussiëren. De voorzitters rouleerden, zodat elk van de drie onderwerpen werd besproken.

Marktcontrole

Doel van de discussie was het uitwisselen van kennis en ervaringen vanuit de verschillende Europese landen. Wat Nederland betreft is men het er over eens dat, ondanks inspanningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) om meer personeel aan te trekken voor controle en toezicht, het merendeel van de tijd verloren gaat aan het reageren op zaken in plaats van proactief controles uitvoeren.

Certificerende instanties

et betrekking tot dit onderwerp werd duidelijk dat vele geaccrediteerde certificerende instanties (Notified Bodies) nog altijd enorme wachtlijsten hebben. Er was zelfs een voorbeeld vanuit de zaal waarbij de fabrikant werd medegedeeld dat er geen nieuwe dossiers meer werden aangenomen. Dit leverde een verhitte discussie op, omdat een dergelijk scenario vóór de implementatie van de nieuwe verordening door diverse partijen reeds was voorspeld. Het kostte de fabrikant in kwestie nu direct omzet, omdat het product niet gecertificeerd kon worden.

Normeringen

De vraag bij dit onderwerp was of normeringen van toegevoegde waarde zijn en wat er eventueel verbeterd of anders kan en hoe verschillende Europese lidstaten omgaan met revisie van normeringen. Wat bij de deelnemers onvoldoende bekend was, is dat men in werkgroepen kan deelnemen met betrekking tot de ontwikkeling van normeringen. De grotere fabrikanten zijn vaak vertegenwoordigd en hebben de mogelijkheid om zaken naar eigen hand te zetten.