Overheidsbeleid ten aanzien van gevaarlijke-stoffen

Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer recentelijk met een brief geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van het gevaarlijke-stoffenbeleid. Daarbij gaat het onder meer over het vaststellen van een grenswaarde voor dieselmotoremissie. Zo staat het gevaarlijke-stoffenbeleid ervoor.

De gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen openbaren zich vaak pas na lange tijd. Bescherming van de gezondheid en veiligheid van iedereen die werkt met gevaarlijke stoffen vormt daarom een speerpunt in het gevaarlijke-stoffenbeleid van staatssecretaris Van Ark. Een grenswaarde kan daarbij helpen.

Haar ‘Kamerbrief over voortgang inzet werken met gevaarlijke stoffen’ van 13 februari aan de Tweede Kamer bevat een voortgangsbericht van de aanpak van het gevaarlijke-stoffenbeleid. Daarbij gaat zij onder meer specifiek in op het invoeren van een grenswaarde voor blootstelling aan dieselmotoremissie (DME).

Grenswaarde: wat is toelaatbare blootstelling?

Tijdens de verbranding van diesel ontstaan gassen en deeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid. Die kunnen onder andere long- en blaaskanker veroorzaken. Daarom is het belangrijk werknemers hier goed tegen te beschermen. Een grenswaarde (norm voor maximale blootstelling op het werk) is daarbij een belangrijk middel. Want die schept duidelijkheid over wat een toelaatbare blootstelling is en biedt houvast bij de handhaving.

Advies SER Commissie over grenswaarde DME

De Gezondheidsraad heeft in maart 2019 geadviseerd over een grenswaarde voor DME. Naar aanleiding hiervan heeft de SER Commissie Arbeidsomstandigheden op 20 december 2019 een advies uitgebracht.

De SER Commissie adviseert om een wettelijke grenswaarde voor DME van 10 microgram/m3 vast te stellen voor de komende vier jaar. Na die periode moet worden bekeken of verdere verlaging mogelijk is. Volgens de commissie is deze grenswaarde realistisch en haalbaar. Want die is gebaseerd op vigerende grenswaarden voor DME in arbocatalogi van branches en sectoren. Dat is ook besproken en afgestemd met de betreffende branche- en sectororganisaties.

Niet haalbaar? Aangeven in plan van aanpak

De SER Commissie geeft daarom aan dat de grenswaarde van 10 microgram/m3 voor DME kan worden opgenomen in het Nederlandse stelsel van wettelijke grenswaarden. Maar wat nu als bedrijven toch aanlopen tegen haalbaarheidsproblemen bij deze grenswaarde? Dan kunnen zij in een plan van aanpak aangeven hoe zij op termijn aan de grenswaarde kunnen voldoen. En ook op welke manier zij beschermende maatregelen inzetten zolang deze haalbaarheidsproblemen bestaan.

Meer gevaarlijke-stoffenbeleid in brief Van Ark

Aanvullend geeft Van Ark een stand van zaken over de motie Aartsen, die gaat over een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers (Kamerstuk 29 544, nr. 871). Daarnaast gaat zij in op de motie Van Dijk/Van Gent. Daarin staat het verzoek te onderzoeken op welke manier de Inspectie SZW beter zicht krijgt op waar beroepsziekten ontstaan om zo nodig ook beter te kunnen handhaven (Kamerstuk 25 883, nr. 357). En op de motie Stoffer/Von Martels over innovatie in het asbeststelsel (Kamerstuk 35 300 XV, nr. 89).

Bron: Arbo-online