Verzoek NVWA

 

T.a.v. het bestuur van Vereniging Veilig & Gezond Werken

Geachte heer, mevrouw,

De NVWA onderzoekt in 2021 de als Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) aangeboden mondkapjes die op de Nederlandse markt verhandeld worden en door een consument kunnen worden aangeschaft. De resultaten van dat onderzoek zullen openbaar gemaakt worden, waarbij per merk en type tevens zal worden vermeld of het mondkapje de vereiste bescherming aan de drager daarvan biedt.

Voor mondkapjes als PBM geldt het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018 en de Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016. Daarin is als wettelijke eis het volgende gesteld:
PBM worden uitsluitend op de markt aangeboden indien zij, mits op passende wijze onderhouden en gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn bestemd, aan deze verordening voldoen en zij geen gevaar opleveren voor de gezondheid of de veiligheid van personen, huisdieren of goederen.

Voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 149:2001+A1:2009. Deze is conform de mededeling van Commissie in het kader van de uitvoering van de Verordening (EU) 2016/425 te hanteren als aangewezen norm overeenkomstig artikel 3. Volgens artikel 14 van deze Verordening levert het voldoen aan de geharmoniseerde norm een vermoeden van conformiteit van het mond- en neusmasker (PBM) op. Er zal geen volledig onderzoek worden uitgevoerd, maar er zullen specifieke aspecten direct van belang voor de veiligheid worden onderzocht en beoordeeld. De onderzoeksopzet vindt u bijgevoegd.

Ik verzoek u vriendelijk uw leden, en in bijzonder de leden die mondkapjes als PBM maken, importeren en/of verhandelen, hierover te informeren.

Wanneer u of uw leden aan de hand van de onderzoeksopzet redenen zien om op de onderzoeksopzet te reageren, dan kan dat binnen redelijke termijn via het e-mailadres: [email protected].

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Aad in ’t Veld

Inspecteur Toezicht
Directie Handhaven // Divisie Regie & Expertise
Afdeling Expertise // Team Consument
Nederlandse Voedsel- & Warenautoriteit

M: [email protected]
S: www.nvwa.nl